China

CAI Binghan
DONG Qinyuan
GUO Shiguang
JIANG Jinchen
LI Xingyu
LIN Yi
MA Wenxiu
XU Junsheng
QUAN Yongnan Head Coach
LIN Xuemei Assistant Coach