Japan

AGENA Shou
ARAGAKI Naohito
ISIOKA Seiya
MIO Tsuyosi
MOTIMARU Raiki
SAKURAI Motoi
SEKIKAWA Shinya
SHINODA Hirotaka
SUZUKI Takahisa
TANAKA Ryoumu
TSUNODA Wataru
YOSHIDA Masato
TOUYAMA Katuyoshi Head Coach
KUROKAWA Michiko Assistant Coach
TAKAGI Satoshi Assistant Coach