Ito KC Armor

ISHII Norifumi
KOGURE Noboru
MITSUDA Satoshi
NIWA Kazuki
NIWA Sayuri
NOZAKI Ai
OMOTO Naomi
SUZUKI Hiroshi
TSUNAZAKI Harumi