Kyuu!

IKEZAWA Katsumasa
OKUDA Yuuki
OUTANI Kouji
SUNADA Kazuhiko
TAKIGAWA Kakeru
UMEMOTO Michiyo
YAMASHIRO Emiko
YOSHIMOTO Yuriko