team1970

FUKUSHIMA Takashi
KIJIMA Kaoruko
MIZUOCHI Hiroshi
MORI Yuka
MORIKAWA Nobuaki
YAMADA Hiroyuki