Tokyo 'Momo' Federation

FUKUSHIMA Hideo
HASHIMOTO Satoko
IKOMA Daiten
MOMOSE Shuji
SHIMIZU Kaori
TAKAGI Yoshito
TAKEDA Miyako
TANIGUCHI Takanobu