IBU A

ANDO Ryuichi
FUJISAKI Hironobu
HATAKEYAMA Ryotaro
HAYAMIZU Tomohisa
ISHIKAWA Suzuma
KOBAYASHI Kei
MIYABE Ryota
NAKANO Yusuke
NARUSHIMA Kazuki
SAITO Toshiki
SATO Syoma
TAKEDA Riku