China

CUI Juhua
LI Niman
LI Zhouna
JIN Yue
JIN Yuhong
SUN Xiaohan
WEI Ruiran
YU Jinmiao
QUAN Yongnan Head Coach
LIN Xuemei Assistant Coach